Terms and Conditions

Üldsätted.

Käesolev dokument on korraldaja ametlik ettepanek füüsilistele isikutele sõlmida meelelahutuse mängude lepingut ja broneerida ruume ja aksessuaare, mis on vajalikud selleks otstarbeks meelelahutusürituse tegevuse perioodi jooksul.

Käesolev dokument on avalik pakkumine.

On olemas spetsiaalne korraldaja tingimuste vastuvõtmise protseduur käesoleva pakkumist aksepteerimise kaudu, mis sisaldab kõiki olulisi lepingutingimusi, ilma lepingule poolte allakirjutamiseta. Nõustudes ettepanekuga lepingu sõlmimise asemel tingimuste kohaselt, mis on sätestatud pakkumises.

Nõustumine tingimustega ja tingimused, mis on esitatud allpool, tuleb kinnitada ruumide booneeringu tellimuse läkitamise kliendilt kaudu.

Isikuks, kes saatis tellimuse, loetakse tellijat või tema esindajat, volitatud tellija poolt. Tellija ja korraldaja on edaspidi koos nimetatud lepingu pooled.

Käesolev lepingug loetakse sõlmituks pakkumise vastuvõtmise ajast ja kehtib kuni selle osaliste poolte täitmiseni.

Käesoleval lepingul järgmisi mõisteid on kasutatud järgmises tähenduses:

Broneerimine — on Korraldaja teeninduse ost Kliendilt kasutada õiguste kliendilt ruume ja inventari (rekvisiidi) rent põgenemismängu Korraldaja aitamine põgenemismängu läbiviimiseks Korraldaja määratud ajal ja Korraldaja määratud tingimustel mängu Reeglite järgi.

Tellimus — on korralikult kujundatud ja moodustunud Kliendi nõudlus põgenemismängu Korraldaja teeninduse saamiseks, valitud veebilehe vastava vormi «Minu kabinett»-is täitmise kaudu. Tellimuse vormistamise reeglid on loetletud veebilehel ja võivad muutuda põgenemismängu liigist sõltuvalt.

Inventaar (rekvisiit) — on vara, mis asub ruumis, mis on broneeritud Kliendi valitud põgenemismängu läbiviimiseks.

Veebileht — on ressurss, mis asub Internetis aadressil http://phobia.ru/, mille kaudu informatsiooni kaardistamine osutatud teenuste eest on tagatud. Veebileht annab Kliendile võimalus suhelda üle interneti koos ruumi ja inventaari broneerimissüsteemiga soovitud ajas, kohas, ja valida põgenemismängu variant (seanssi), sealhulgas saada olemasolevatest kirjeldust, pilte, olemasolu ja tingimusi ning samuti Ruumide ja Inventaari Broneeringu kulusid.

Leping — on käesolev avalik leping, sõlmitud selle pakkumise aktsepteerimise kaudu põgenemismängu Korraldaja ja Kliendi vahel ruumide ja inventaari reserveerimisteenuste osutamiseks, samuti põgenemismängu läbiviimiseks.

Põgenemismäng — meelelahutuse mängu üritus, mis toimub Ruumis koos Inventari kasutumisega, mis algab ajakavas määratud kellaajal ja mis toimub eelnevalt kindlaks määratud jätkuva aja jooksul, Korraldajal määratud stsenaariumi ja tingimuste kohaselt, mis sisaldab nõudluse, sealhulgas Põgenemismängu vanusepiir, koosseis ja osalejate arv (ei rohkem ega vähem kui lubatud osalejate arv märgitud veebisaidil), piirangud nende tervisliku ja füüsilise seisundi alusel (äraütlemine, kui Põgenemismängu osalejatel on alkoholi või narkootikumide mürgistus), mis takistab osalemist Põgenemismängul ning muud sellist, sõltuvalt Põgenemismängu konkreetsest tingimustest. Variatsioon ja läbiviimise aeg määratakse vastavalt esitatud ajakavale, mis on kirjutatud veebilehel.

Klient — on teovõimeline ja õigusvõimeline füüsiline isik, kes vastab korraldaja nõuetele, mis on esitatud Põgenemismängu osalejatele, ja kes tegi pakkumise aktsepteerimist, ja kes ostab sedamoodi Põgenemismängu Korraldaja teeniseid Ruumi Broneerimise ja Põgenemismängu läbiviimise osas.

Korraldaja — on juriidiline isik, kes osutab Kliendile Ruume ja Inventari broneeringu ning põgenemismängu läbiviimise teenuseid teatud ajal ja teatud aja jooksul, mis Klient nimetab Pakkumises põgenemismängu vajaliku sordi ajakava põhjal.

Ruum — on Korraldaja valduses spetsiaalselt Inventaariga varustatud kinnisvara, mis on mõeldud põgenemismängu läbiviimisele.

Mängu reeglid — on nõudmised, mis on seadnud Põgenemismängu osalejatele ja nimetatud Kodulehe vastavas osas, mis sisaldab (aga ei ole nendega piiratud) nõudlusi, koosseisuks ja osalejate arvuks, vanusepiiriks, piiranguteks nende tervisliku seisundi alusel (äraütlemine, kui Põgenemismängu osalejatel on alkoholi või narkootikumide mürgistus). Põgenemismängu variatsiooni sõltuvalt Korraldaja võib seada muid täiendavaid nõudeid osalejatele.

Seanss — on Põgenemismängu läbiviimise üritused, mis toimub eelnevalt kindlaks määratud jätkuva aja jooksul, ilma vaheajata, määratud kohal ja ajal, ja koos määratud kestvusega.

1.2. Tekstis võivad kasutada terminid, mis on eespool loetletud mõistetega ebamäärased. Sellel juhul mõiste tõlgendamine peab olema pakkumise teksti ja terve mõistusega kooskõlas.

2. Lepingu ese

2.1. Korraldaja peab osutada Klientidele Ruumi Broneeringu seanssi aja jooksul teenuseid, samuti Põgenemismängu korraldamise ja läbiviimise teenuseid.

2.2. Klient teeb Põgenemismängu valimist, Ruumi Broneeringu seanssi aja jooksul ja Põgenemismängu läbiviimise teenuseid tingimuste alusel, mis on nimetatud Veebilehel, ja Korraldaja aktsepteerib tasumist Ruumi ja Inventaari Broneeringu teenuse ning Põgenemismängu korraldamise ja läbiviimise eest, mis on nimetatud Pakkumises.

2.3. Korraldaja kohustub Ruumi ja Inventaari Broneeringuga Põgenemismängu läbiviimisele viisil ja tingimustel, mis on sätestatud käesolevas lepingus.

2.4. Käesolev avaliku pakkumise leping loetakse poolt aktsepteeritud (sõlmitud) loomise, kavandamise ja Kliendilt pakkumise suunitamise momendist, viisil, ettenähtud käesolevas lepingus, «Personaalne kabinetti» jaotuses Veebisaidil. Seeläbi Klient ja Korraldaja kinnitavad oma nõusolekut lepingu tingimused, siis see leping loetakse alusdokumendiks ametlikes suhetes Kliendi ja Korraldaja vahel.

3. Teenuste osutamise tingimused ja kord.

3.1. Ruumi ja Inventaari broneeringu teenuste osutamise hind Seanside ning Põgenemismängu korraldamise ja läbiviimise jooksul on nimetatud Veebisaidil ja võib muutuda Korraldaja poolt. Teenuste eest tasutakse vastavalt hinnale, mis on nimetatud Veebisaidil.

3.2. Korraldaja tagab, et Põgenemismängu korraldamise ja läbiviimise Seansi kuupäeva jooksul, mis on nimetatud Veebisaidil, ta omandab kõigi vajalike õigusi Ruumi ja Inventaari eest Põgenemismängu läbiviimisele.

3.3. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda Kliendile broneeringu teenuseid osutamisest, juhul, kui Klient ei vasta nõuetele, mis on esitatud käesoleva lepingu p.2. Kliendi tõrke tingimused Ruumi ja Inventaari broneeringu ja Põgenemismängu läbiviimise teenuste osutamisest on reeglistatud Veebisaidi «Mängu Reegli» osas, VF Tsiviilseadustikus ja samuti VF muudes seadusandlikkudes aktides.

3.4. Teenuste osutamiste protseduur:

3.4.1. Broneering loetakse lõpetatuks peale järgmiseid tegevusi:

— Kliendile (Mängule) Põgenemismängu sobiliku läbiviimise ja variatsiooni valimine Veebisaidil ja Pakkumise lähetus Korraldajale;

— Kliendile sobiliku maksmise variatsiooni valimine: isiklikult Korraldaja kontoris, sularaha andmine Korraldaja kullerile Sertifikaati ostades või elektrooniliselt maksusüsteemi abiga.

— Peale komplekteeritud Pakkumise saamist ja Broneeringu lõpetust läkitab Korraldaja Kliendile tema nimetatud <nobr>e-maili</nobr> aadressil Ruumi Broneeringu teadet Kliendi soovitud ajaks ja Põgenemismängu variatsiooniks.

— Kliendi poolt 100% ettemaksu maksmine teenuse eest Põgenemismängu hinna ulatuses, mis on nimetatud Veebisaidil. Raha, mis on makstud Kliendi poolt Broneeringu eest, tuleb tagastada juhul, et Klient järgib Broneeringu annulleerimisaegu, mis on määratud käesoleva lepingu p.3.4.2. Juhul, et Broneeringu annulleerimisaegu on rikutid, Koraldaja võib trahvi tasumise nõuda korral, mis on ettenähtud käesoleva lepingu p.8.2.

3.4.2. Broneering loetakse annuleerimisena:

— mitte hiljemalt, et 48 (neli kümmend kaheksa) tundi Põgenemismängu algusest vastava teate Korraldajale lähetamise kaudu, linki «Annuleerida Seanssi» vajutuse kaudu Veebisaidi «Personaalne kabinetis». Kuupäeva- ja Broneeringu annulleerimisaeguna loetakse Kliendilt informatsiooni Korraldajale saamise päev ja tund.

3.5. Broneeringu ja Klientide osutamise tellimuste töötlemine teostatakse peale Korraldajalt Kliendi poolt vormistatud vormi saamist «Personaalne kabinetis» Veebilehel. Tellimuse osutamise tähtaeg on mitte rohkem kui 24 (kaks kümmend neli) tundi Kliendilt Tellimuse vormistamise lõppu momendilt «Personaalne kabinetis» Veebilehel.

4. Poolte õigused ja kohustused.

4.1. Korraldajal on õigus:

— loobuda Kliendile Ruumi Broneeringu osutamise teenustest ja Põgenemismängu läbiviimisest juhul, kui Klient rikub Broneeringu lõppemise tingimusi, mis on ettenähtud käesolevas pakkumises;

— viia Kliendi maksesüsteemi internet ressursile üle makse tegemisele;

— loobuda Kliendilt pääsult Põgenemismängu läbiviimise Ruumi juhul, et Klient ei täitnud Põgenemismängu osalemise reegleid, mis on seatud käesolevas lepingus ja on nimetatud Veebisaidi osas — «Mängu reeglid», ja karistada trahviga korral ja ulatuses, mis on nimetatud käesolevas lepingus p.8.2;

4.2. Korraldaja kohustub:

— esitada Kliendile kõik vajalikku informatsiooni Põgenemismängu kohta, kaasa arvatud olemasolevad kirjeldused, pildid, lubatud Põgenemismängu minimaalse ja maksimaalse osalejate arvu andmed, helindada nõudeid osalejatele, nende vanustele, füüsilise ja tervisliku seisule, samuti Broneeringu hinnade ja Broneeringu ärajätmise reeglite andmeid;

— informeerida Klienti Broneeringu dokumentide valmistamise staatusest. Faktina et Klient on informeeritud, on Kirja lähetamise fakt, tõendavate andmetega, mis on läkitatud <nobr>e-posti</nobr> teel, mis on Kliendi poolt nimetatud, või <nobr>SMS-i</nobr> kaudu telefoni numbrile, mis on Kliendi poolt nimetatud.

— reguleerida korralikult ise ja oma kulul Kliendi tõsikindlaid nõudeid, seotud ebapiisava teenuste osutamise kvaliteetiga, piires, mille vastutab Korraldaja, mis on seotud Ruumi Broneeringu ja pääsu teenuse Kliendile Põgenemismängu osalemisele faktiga.

— vastata 1 (ühe) päeva jooksul Kliendi arupärimistele, mis on esitatud kirjalikult või elektrooniliselt.

— võtta kõik vajalikke turvameetmed, et mitte avalikustada Kliendi isikuandmeid

4.3. Kliendil on õigus:

— teha ise otsust selle kohta, kuidas Broneeringu teenust Veebisaidil kasutada. Klient kinnitab, et juhul, kui veebileht ja tellimuse suund kasutatakse, aktsepteerib ta täies ulatuses ja tingimusteta pakkumist ja sõlmib lepingut;

— nõuda korraldaja poolt kirjalikku kinnitust (<nobr>e-maili</nobr> kaudu, mis on Kliendi poolt nimetatud või <nobr>SMS-i</nobr> kaudu telefoni numbrile, mis on Kliendi poolt nimetatud), mis kinnitab Broneeringu Tellimuse läkitamist.
— võta ühendust Korraldajaga tugiteenuse kaudu, kasutades kontaktid loetletud veebilehel;

— kirjutada kommentaare Korraldaja töö kohta veebilehel.

4.4. Klient kohustub:
— tutvuda paremini kõigi teenuse kasutustingimustega, mis on esitatud Veebilehel;

— nõustuda sellega, et kui Klient saatis Tellimust, teeb Broneeringu, lõpetab Broneeringu, — ta tegi pakkumise vastuvõtmist ja ta on Pool käesoleva lepingu järgi koos kõigi sellest tulenevate õiguste- ja kohustustega;

— Broneerida Ruume ja Inventaar Sessioni aja jooksul käesoleva pakkumise tingimuste ja Korraldaja nõuete vastavalt;

— tasuda kogu Broneeringu summa, makseviiside kasutamisel, mis on loetletud käesoleva lepingu 6.lõigus

— õigeaegselt ja täielikult teavitada Korraldajalt informatsiooni, mis on vajalik ja piisav Broneerimisele, ja samuti mis tahes muu asjakohane teavet, seotud käesoleva lepingu Poolte rakendamisega ning vastutab täielikult selle eest. Klient kinnitab isikuandmete täpsust, mis on esitatud Veebilehel ja võtab kogu vastutust nende täpsuse, täielikkuse ja usaldusväärsuse eest ning annab oma nõusoleku töötelda neid;

— võtta riski kahjuliku mõju tuleku eest juhul, et on andnud ebaõigeid andmeid tellimuse läkitamise ajal.

— järgida käesoleva lepingu tingimuseid.

5. Arvestamised ja maksmise kord

5.1. Makse Ruumi ja Inventaari Broneeringu teenuste eest Seansi jooksul ning makse Põgenemismängu korraldamise ja läbiviimise teenuste eest vastavalt konkreetse koduleheküljel esitatud aegule ja tema läbiviimise nõuetele, tehakse 100% ettemaksu maksmise kaudu ulatuses, mis on esitatud Veebisaidil, osas, mis sisaldab Põgenemismängu iseloomustust, millises Klient soovib osaleda. Makse tähtajad seatakse Korraldaja poolt ja edastatakse Kliendile, kui ta teeb pakkumist vormistatud vormis «Personaalne kabinetis» Veebilehel

5.2. Maksta on võimalik järgmisel viisil:

— tehes rahalisi vahendeid sularahas Korraldajale,

— kandes vajaliku summa Korraldaja kontole üle maksesüsteemide abiga.

5.3. Kliendi poolt mängu reeglite, mis on seatud Korraldaja poolt, ärajätmise juhul, ja, kui sel põhjusel ei ole võimalik osaleda Põgenemismängul, Klient võib saada trahvi Korraldaja poolt Ruumi ja Inventaari seisaku eest ja Seansi ärajätmise eest Kliendi süü läbi käesoleva Lepingu p.8.2. kohaselt.

6. Eri tingimused

6.1. Ainult registreeritud kliendid võivad Pakkumist tellida, Kliendil on õigus registreerida veebilehel vaid üks (1) kord, tal võib olla ainult üks «Personaalne kabinett».

Korraldaja ei vastuta täpsuse ja andmete õigsuse eest, mis Klient pakub registreerimise ajal.

Klient, kes on registreerunud Veebisaidil, saab individuaalse identifitseerimise kasutajanime ja parooli esitamise kaudu. Kliendi individuaalne identifitseerimine takistab volitamata kolmandate isikute tegevust Kliendi nimel ja annab juurdepääsu lisateenustele. Klient ise vastutab kõiki kõik võimalike negatiivsete mõjude eest juhul, et ta edastab kasutajanime ja parooli kolmandatele osapooltele.

6.2. Tellimise ajal Korraldaja ei nõua Klientidelt isikuandmete esitamist. Klient on identifitseeritud ainult kasutajanime, <nobr>e-maili</nobr> ja/või telefoninumbri esitamise kohaselt. Juhul, kui neid andmeid loetakse isikuandmetele kehtivate õigusaktidega kohaselt, Korraldaja kohustub kasutada Kliendi isikuandmeid ja/või tema poolt nimetatud isikuid, kasutatud Pakkumise lõpuleviimise ajal, ainult Ruumi Broneerides Seansi jooksul, Kliendi identifitseerimiseks ja toetamiseks. Korraldaja kohustub mitte kasutada isiklikke Kliendi andmeid mingil juhul või tema poolt nimetatud isikuid volitamata materjalide levitamiseks, mis ei ole seatud tehtud Pakkumistega ja ei esita neid andmeid ja informatsiooni kolmandatele osapooltele, muul viisil kui kohtu otsuse täitmiseks.

6.3. Klient annab tingimusteta nõusoleku informatsiooni sõnumi saamiseks selle pakkumise aktsepteerimise ajal määratud <nobr>e-posti</nobr> aadresile või mobiiltelefoni numbrile.

7. Kliendi ja Korraldaja vastutus

7.1. Korraldaja ja Klient vastutab Pakkumise tingimuste ja kehtivate õigusaktidega vastavalt mittetäitmise või ebaõige kohustuste täitmise eest.

7.2. Kliendi Põgenemismängu läbiviimise keeldumise korral hiljemalt ettenähtud punktis 4.4.2. tähtaega või juhul, kui Klient rikub Põgenemismängu läbiviimise tingimusi ja Mängu reegleid, loetletud veebilehel iga konkreetsete Põgenemismängudele (näiteks, nõuete mittetäitmise koosseisuks ja osalejate arvuks, vanusepiiriks, piiranguteks nende tervisliku seisundi alusel (äraütlemine, kui Põgenemismängu osalejatel on alkoholi või narkootikumide mürgistus, ja muud), ja samuti käesoleva lepingu tingimuste rikkumise juhul, Korraldajal on õigus nõuda Kliendilt, et ta maksab rahatrahvi Ruumi ja Inventaari seisaku eest ulatuses Põgenemismängu Broneeringu teenuse 100% hinnast. Trahv võib maha arvata Korraldaja poolt Broneeringu teenuse maksumust, mis Klient on maksnud Korraldajale, millest Korraldaja teavitab Klienti sõnumi läkitamise <nobr>e-maili</nobr> aadressile kaudu, mis on esitatud Kliendi poolt Broneeringu pakkumises.

7.3. Korraldaja ei vastuta Kliendile teenuste osutamiste võimatuse eest Veebilehel mõne tehnilistel põhjusel, kaasa arvatud sideliinide häired, seadmete rike ja muud sellist.

7.4. Juhul, kui Korraldaja süü läbi ei pakutakse Põgenemismängu korraldamise ja läbiviimise osutamist või pakutakse ebapiisavat teenuste osutamist, ettemaksu hind Broneeringu eest tuleb tagastada Kliendile täies mahus.

7.5. Korraldaja ei vastuta käesoleva lepingu tingimuste rikkumise eest, kui selline rikkumine põhjustanud endast vääramatu jõuga õigusakti (vääramatu jõud), kaasa arvatud riigiasutuste tegevus, tulekahju, üleujutus, maavärin, muu looduslik tegevus, elektri puudumine, ja / või töö arvutivõrgu tõrked, streigid, rahvarahutused, mässud, muud asjaolud, mis ei piirdu järgmistega, mis võivad mõjuta Korraldaja tingimuste käesoleva avaliku pakkumise täitmisele ja mitte kontrollialused.

7.6. Korraldaja ei vastuta Kliendi poolt ja ei maksa talle mingit hüvitist Kliendi poolt tekkinud kulude eest, ebaõnnestumise korral Korraldaja poolt eeldatud kohustusi, sealhulgas tulemusel

— Kliendi poolt üleastimise juhul esitatud nõueteid tema isikliku formeeritud tema grupi liikmed osalemiseks, seakhulgas nõuded, mis puudutavad vanusepiiranguid, Põgenemismängu osalejate arvu piiranguid (ei rohkem ega vähem osalejaв, kui on märgitud veebilehel), piiranguid nende tervisliku seisundi alusel, äraütlemine, kui Põgenemismängu osalejatel on alkoholi või narkootikumide mürgistus, ja samuti haiguseid, mis takistab osalemist, ja muud piiranguid, mis on kehtestanud Mängureeglite põhjal.

— kui on loonud ületamatuid ametiasutuste või kolmandate isikute tegevuste takistuste tõttu

7.7. Käesoleva lepingu täitmisel lahkarvamused, mis on tekkinud Kliendi algatusel, allub pädev kohus Korraldaja asukoha järgi nõudemenetluse kooskõlas. Nõue peab olema läkitatud hiljemalt ühe (1) kalendripäeva teenuste osutamise lõpu momendist (Põgenemismängu läbiviimist) Korraldaja aadressile ja <nobr>e-mailile</nobr>, mis on esitatud Veebilehel. Vastuse tähtaeg pretensioonile on kuni 15 (viisteistkümmend) kalendripäeva jooksul alates kättesaamisest nõude Korraldaja poolt.

8. Käesoleva avaliku <nobr>lepingu-pakkumise</nobr> muutmise ja lõpetamise kord

8.1. Korraldaja jätab endale õiguse igal ajal teha muudatusi käesoleva pakkumise tingimuste osas ja, kui muudatuste jõustumise aegu ei märgitud teisiti, nad hakkavad kehtima alates hetkest, kui neid avaldatakse Veebilehel.

8.2. Veebelehe Kliendi poolt kasutamine pärast muudatuste tegemist pakkumises on selgelt mõistud korraldaja poolt kui nõusolek muudatustega.

8.3. Leping, mis on sõlmitud selle pakkumise aktsepteerimise kaudu, võidakse lõpetada igal ajal Kliendi algatusel vastava teade Korraldajale läkitamise kaudu, korral, mis on ettenähtud käesoleva lepingu p.3.4.2 mitte hiljem kui 48 (nelikümmend kaheksa) tundi kuni Kliendi ilmumist Broneeringu Ruumis Põgenemismängu osalemise puhul.

8.4. Juhul, kui Klient rikub korda ja Broneeringu tingimusi, mis on käesoleva lepingus ettenähtud, leping loetakse mitte sõlmituks.

Leping jõustub alates sõlmimise hetkel (pakkumise vastuvõtmise hetkel) ja kehtib kuni lepinguosalised on täitnud kõiki kohustusi.

Korraldaja andmed:

Limited Liability Company Claustrophobia
Registered Address:
Claustrophobia OÜ
Registration code: 12650909
Tallinn, Pärnu mnt, 28–1